CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE COMPRA D’ENTRADES

 

Informació general

Aquestes Condicions Específiques de Compra d’Entrades tenen per objecte regular la formalització del procés de compra, per part dels Usuaris del Lloc Web accessible a través del nom de domini www.opencamp.com (en endavant, els Usuaris), de la/es entrada/es que donen accés al Parc de l’esport anomenat OPEN CAMP (en endavant, el Parc) gestionat per OPEN CAMP, S.L. (en endavant OPEN CAMP).

Les presents Condicions Específiques es complementaran, en el que no estigui aquí contemplat, per l’establert en les Condicions d’Ús del Lloc Web anteriorment referit (en endavant Condicions d’Ús del Lloc Web).

Una vegada l’Usuari hagi adquirit les entrades a través d’aquest servei es compromet a complir amb les Normativa del Parc.

Les presents Condicions Específiques de Compra d’Entrades estan disponibles, en tot moment i de forma gratuïta, per a tots els Usuaris a les taquilles i en el Servei d’Atenció al Client del Parc. Els Usuaris també tindran accés a aquestes Condicions Específiques durant tot el procés de compra i podran ser impreses i emmagatzemades.

L’Usuari únicament podrà adquirir un màxim de 15 entrades mitjançant aquest servei. En el cas que l’Usuari desitgi adquirir entrades per més de 15 persones, preguem es posin en contacte amb el Servei d’Atenció al Client, telefònicament al 902 07 07 53 o a través del correu electrònic ticketing@opencamp.info ja que aquestes entrades estan subjectes a condicions especials de compra i a unes tarifes diferents.

Les presents Condicions Específiques de Compra d’Entrades estan redactades en castellà, català i anglès.

 

Modificació de les condicions

OPEN CAMP es reserva la facultat de modificar les presents Condicions Específiques de Compra d’Entrades quan consideri necessari i sense necessitat d’avisar amb caràcter previ, per la qual cosa és responsabilitat de l’Usuari llegir i acceptar les presents Condicions Específiques cada vegada que utilitzi aquest servei.

 

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari declara que és major d’edat de conformitat amb el seu dret nacional i que disposa de la capacitat legal necessària per realitzar la compra d’entrades d’acord amb l’establert en les presents Condicions Específiques i amb l’establert en les Condicions d’Ús del Lloc Web.

És necessari que l’Usuari es registri per poder comprar entrades a través del Lloc Web accessible a través del nom de domini www.opencamp.com.

L’Usuari és responsable de custodiar amb la diligència deguda el nom de l’Usuari i la contrasenya facilitada pel seu accés com a Usuari registrat i de l’ús que en puguin fer terceres persones.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitut de les dades proporcionades a OPEN CAMP, és per això que haurà de parar especial atenció al facilitar les dades referides durant el procés de compra.

L’Usuari es compromet a utilitzar aquest servei de compra d’entrades de conformitat amb la Llei, la moral, les bones costums, l’ordre públic, les presents Condicions Específiques i les Condicions d’Ús del Lloc Web.

OPEN CAMP es reserva el dret de denegar la utilització d’aquest servei per la compra d’entrades en aquells casos en els que l’Usuari incompleixi les presents Condicions Específiques de Compra d’Entrades o les Condicions d’Ús del Lloc Web o en els quals es tingui la sospita que la informació, dades personals, contrasenya o altres dades facilitades per l’Usuari poden ser falses.

 

Formalització del procés de compra d’entrades

Per procedir a la formalització del procés de compra d’entrades a través del Lloc Web d’OPEN CAMP, l’Usuari haurà de seguir les indicacions i instruccions recollides en cada moment del procés de formalització de c

Els preus de venda al públic d’entrades són els que es troben vigents en el moment de la compra i que es detallen durant el procés de compra. El preu s’indica en euros i inclou l’IVA corresponent.

OPEN CAMP es reserva la facultat de modificar els preus en circumstàncies excepcionals.

Un cop emplenada la informació requerida en els formularis del procés de compra, l’Usuari haurà d’acceptar les presents Condicions Específiques de Compra d’Entrades com tràmit necessari per formalitzar el procés de compra. Conseqüentment, si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Específiques de Compra d’Entrades, s’abstindrà d’adquirir les entrades.

Finalitzat el procés de compra, l’Usuari rebrà, a la seva adreça de correu electrònic facilitada en el moment del seu enregistrament, un correu electrònic en el que OPEN CAMP facilitarà a l’Usuari el “número de comanda”, informant-lo de que, una vegada fet el pagament de l’operació hagi estat acceptat pel centre autoritzat de la targeta de crèdit utilitzada en el procés de compra, rebrà altre correu electrònic confirmant tal operació i facilitant un link anomenat “espai personal” d’on es podrà descarregar i imprimir la/es entrada/des adquirida/es.

OPEN CAMP posa a disposició de l’Usuari els mitjans tècnics necessaris per poder identificar i corregir els errors en la introducció de les seves dades durant la formalització del procés de compra.

Per poder accedir al Parc és necessari que l’Usuari presenti aquesta/es entrada/es en format paper o en format digital a les taquilles del Parc, on el personal d’OPEN CAMP efectuarà el canvi de l’entrada/es per una polsera/es que permetrà l’accés al Parc.

L’entrada/es adquirida/es a través d’aquest servei serà vàlida pel període que s’indiqui. L’Usuari podrà consultar el calendari i l’horari d’obertura i tancament del Parc a les taquilles del Parc, al Servei d’Atenció al Client i telefònicament al 902 07 07 53.

La/es entrada/es adquirida/es mitjançant aquest servei podrà/an pagar-se amb les targetes de crèdit en cada moment per OPEN CAMP.

Una vegada l’Usuari hagi comprat i abonat l’import de la/es entrada/es adquirida/es per mitjà d’aquest servei, no serà possible la seva anul•lació ni reemborsament.

 

Peticions especials

En el cas que l’Usuari tingui alguna petició especial, preguem es posi en contacte amb el Servei d’ Atenció al Client, telefònicament al 902 07 07 53 o escribint un correu electrònic a ticketing@opencamp.info.

 

Dades de caràcter personal

En virtut del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades que ens faciliti durant el procés de compra d’entrades seràn incorporats a un fitxer de titularitat d’Open Camp, S.L. amb domicili a Passeig Olímpic, número 17-19, 08038 Barcelona, amb el fi de realitzar publicitat, prospecció comercial i per la nova tramesa d’informació per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjà equivalent, inclòs finalitzada la relació en el futur, dels productes i serveis d’OPEN CAMP llevat que no manifesti el contrari durant el procés de compra d’entrades o posteriorment modificant-lo en el seu perfil d’Usuari.

Així mateix, OPEN CAMP l’informa que podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades, en els termes previstos legalment, dirigint-se per escrit a l’adreça anteriorment assenyalada o a través de l’adreça de correu electrònic a info@opencamp.info, en tot cas, acompanyant còpia d’un document oficial que acrediti la seva identitat.

 

Limitacions de responsabilitat

OPEN CAMP ha elaborat les presents Condicions Específiques amb la diligència deguda i d’acord amb el principi de bona fe. No obstant, OPEN CAMP no es responsabilitza dels possibles errors en la informació i contingut que puguin apareixer en Condicions Específiques de Compra d’Entrades.

OPEN CAMP queda exonerada de tots aquells danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquest servei i dels derivats de la interrupció del servei, com també de la seva continuitat.

Del mismo modo, OPEN CAMP no será responsable de posibles errores o deficiencias de seguridad que pudieran producirse por la utilización por parte del Usuario de un navegador de una versión no actualizada o insegura.

L’Usuari respondrà de cualquier dany o prejudici que pugui causar a OPEN CAMP com a conseqüència directa o indirecta del incumpliment per part de l’Usuari d’aqueste estas condiciones i les Condicions d’Ús del Lloc Web.

 

Nulitat i ineficacia de ls clàusules

En el supost de que qualsevol de les estipulacions de les presents Condicions Específiques de Compra o part d’alguna d’elles resultés afectada de nulitat, això no afectarà a la resta del contingut i condicions que quedarà inalterat i vigent.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Específiques han estat elaborades de conformitat amb la legislació espanyola.

En el caso que surgiera cualquier discrepancia en relación a estas Condiciones Específicas, los Usuarios se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Barcelona, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder.

TEMPORALMENT EL PARC DE L'ESPORT OPEN CAMP, TANCA LES SEVES PORTES AL PÚBLIC GENERAL

Per a consultes sobre el calendari o horaris del parc, contacteu-nos a: info@opencamp.info o al telèfon 933270600.

Si sou més de 25 amics podeu reservar l’OPEN MATCH, un partit de futbol únic a l’Estadi Olímpic! I si sou un grup de més de 50 persones podreu viure l’experiència OPEN OLYMPIC. Feu la vostra reserva a: events@opencamp.info


TEMPORALMENTE EL PARQUE TEMÁTICO DEL DEPORTE OPEN CAMP, CIERRA SUS PUERTAS AL PÚBLICO GENERAL

Para consultas sobre calendario o horarios del parque podéis contactarnos a info@opencamp.info o al teléfono 933270600.

¡Si sois más de 25 amigos podéis reservar el OPEN MATCH, un partido de futbol único en el Estadio Olímpico! Y si sois más de 50 personas podéis vivir la experiencia OPEN OLYMPIC. Podéis hacer vuestra reserva a: events@opencamp.info