MANIFEST PER IMPULSAR EL PARC OLÍMPIC DE BARCELONA, EL PRIMER PARC DEL MÓN OBERT A L’UNIVERS DE L’ESPORT i LA TECNOLOGIA, LOCALITZAT A L’ANELLA OLÍMPICA DE BARCELONA

Els Jocs Olímpics de Barcelona’92 van esdevenir un relat d’èxit promogut per una societat civil cohesionada i unes institucions públiques concertades orientades a assolir un gran repte col•lectiu basat en la passió i emoció que genera l’univers de l’esport a la ciutat de Barcelona.

25 anys després, la ciutat de Barcelona vol tornar a ser capdavantera i referent internacional en l’àmbit esportiu esdevenint la primera ciutat del món que promou i desenvolupa un innovador concepte de Parc Olímpic experiencial obert a tothom de manera estable i permanent.

Tot just 25 anys després, un important grup d’entitats públiques i privades, amb vocació emprenedora, han començat a promoure una innovadora iniciativa local, pionera i premiada a nivell mundial, orientada a obrir, dinamitzar i reposicionar l’Anella Olímpica de Barcelona a partir de la seva consideració i posicionament com el primer Parc Olímpic del món dedicat a l’experimentació i la innovació esportiva.

Durant els darrers dos anys, la iniciativa local anomenada OPEN CAMP ha anat aconseguint les adscripcions i prescripcions de nombrosos col•lectius i entitats socials, esportives i acadèmiques d’àmbit local i nacional així com de les empreses i corporacions més importants del món que han considerat el projecte OPEN CAMP com una encertada iniciativa original, lògica i imprescindible per promoure la necessària sostenibilitat i valorització del llegat infraestructural que resta, normalment tancat i desapro tat, a les ciutats olímpiques.

Així mateix, el diferents nivells d’institucions i administracions públiques responsables (Comissionat d’ Innovació i Recerca de la Unió Europea, Ministeri d’Indústria del Govern d’Espanya i Generalitat de Catalunya) han reconegut, explícitament, la idoneïtat i potencialitat d’aquesta innovadora iniciativa, nascuda a Barcelona, atorgant el nançament públic necessari per complementar el nançament privat que ha permès localitzar i posar en marxa a la ciutat de Barcelona el primer parc del món dedicat a l’univers esport.

En els darrers dos anys, la iniciativa emprenedora OPEN CAMP ha aconseguit invertir a Barcelona més de 14,2 Milions d’euros que han comportat la creació de 252 llocs de treball durant tot aquest període, especialment orientats a joves aturats, a més de la contractació de nombrosos serveis a petites empreses locals i centres tecnològics nacionals que, en temps i forma, han projectat i desenvolupat un innovador concepte d’oci i entreteniment esportiu, inèdit al món, basat en la tecni cació de l’experiència esportiva.

En aquest sentit, cal destacar que la iniciativa OPEN CAMP ha complert el compromís inicial d’invertir més de 7,8 Milions d’euros en la millora i tecni cació dels diferents equipaments i instal•lacions públiques de l’Anella Olímpica de Barcelona, especialment a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i al Museu Olimpic, amb l’objectiu aconseguit d’haver contribuït a modernitzar, tecni car i valoritzar el patrimoni olímpic municipal. Tanmateix, cal assenyalar que aquest encomiable esforç inversor no ha disposat mai de cap tipus de corresponsabilització nancera ni ajuda pública per part del l’Ajuntament de Barcelona.

Amb només un any de funcionament, el parc de l’esport OPEN CAMP, ha demostrat tant la seva viabilitat funcional com la seva compatibilitat operativa amb altres usos ja existents a més d’una formidable adequació i integració a l’entorn de la muntanya de Montjuïc sense que s’hagi produït cap tipus de disfunció o queixa per part dels agents socials i territorials.

Ans el contrari, la interrelació i creació de sinèrgies contínues entre aquest innovador parc de l’esport i el teixit associatiu i esportiu de Barcelona està sent una pauta de funcionament constant aconseguint que, només en els primers 215 dies de parc obert, hagin gaudit ja del parc un total de 433 associacions, col•legis i casals amb un total de 89.600 visites escolars i més de 196.500 entrades de residents i visitants.

Tot i que el nombre de visitants augmenta de manera progressiva ns als 995.315 visitants d’aquests primers mesos, el nou parc d’atraccions esportives de Montjuïc continua sent poc conegut pel públic en general. Aquesta nova oferta d’oci universal adreçada a totes les edats i condicions, basada en l’experiencialitat, l’autenticitat i l’emotivitat derivades de la passió per l’esport està sent molt ben acollida i valorada per tots aquells que han pogut gaudir d’aquesta nova proposta de descoberta olímpica i entreteniment del segle XXI.

A partir de l’experiència iniciada a la ciutat de Barcelona, la reconversió de les actuals Anelles Olímpiques en innovadors i tecni cats Parcs Olímpics, oberts de manera permanent, esdevindrà, inexorablement, una imprescindible bona pràctica urbana que, estem segurs, es replicarà i desenvoluparà els propers anys a nivell mundial com a fórmula lògica, sostenible i estable d’optimitzar i donar contingut innovador al continent patrimonial de totes les ciutats que han estat olímpiques.

En aquest sentit, estem convençuts que l’Ajuntament de Barcelona tindrà la visió estratègica necessària per apro tar aquesta oportunitat nascuda a Barcelona a partir de l’impuls i la potenciació d’aquesta iniciativa local prioritzant, promocionant i portant a l’agenda pública aquest transformador projecte de ciutat, fonamentat en la rehabilitació i reposicionament de l’Anella Olímpica com un innovador Parc Olímpic experiencial obert a tothom contribuint, d’aquesta manera, a promoure un reeixit espai públic urbà i comunitari orientat a l’univers de l’esport i l’olimpisme.

En tan sols un any, el parc de l’esport OPEN CAMP ha demostrat la potencialitat d’aquesta embrionària i innovadora iniciativa local, sense precedents a nivell mundial, que requereix i demana, per a la seva consolidació i continuïtat a la ciutat de Barcelona, la consideració institucional i, com a conseqüència, la participació activa i decidida de l’Ajuntament de Barcelona.

En aquest sentit, amb aquest manifest de suport, es sol·licita formalment la declaració, per part del plenari de l’Ajuntament de Barcelona, de l’interès general i comunitari d’aquesta innovadora iniciativa local orientada a impulsar i desenvolupar a la ciutat de Barcelona el primer Parc Olímpic del món obert a tothom.

En conseqüència, els signants d’aquest manifest volem i con em en un Ajuntament de Barcelona que es comprometi a exercir el lideratge públic que es requereix per l’èxit definitiu d’aquesta iniciativa local reconsiderant, en aquest sentit, l’actual marc de relacions existent entre els diferents ens de promoció i gestió municipal i els diferents agents promotors d’aquesta innovadora proposta amb l’objectiu de promoure tant la viabilitat i desenvolupament d’aquest projecte de ciutat com l’impuls i la potenciació, a nivell local, nacional i internacional, del primer Parc Olímpic del món localitzat a Barcelona.

About the Author

By opencampv2 / Administrator on Jul 07, 2017

MANIFIESTO PARA IMPULSAR EL PARQUE OLÍMPICO DE BARCELONA,
 EL PRIMER PARQUE DEL MUNDO ABIERTO AL UNIVERSO DEL DEPORTE Y LA TECNOLOGÍA, LOCALIZADO EN LA ANELLA OLÍMPICA DE BARCELONA

Los Juegos Olímpicos de Barcelona’92 supusieron un relato de éxito promovido por una sociedad civil cohesionada y unas instituciones públicas concertadas orientadas a conseguir un gran reto colectivo basado en la pasión y emoción que genera el universo del deporte en la ciudad de Barcelona.

25 años después, la ciudad de Barcelona quiere volver a ser referente internacional en el ámbito deportivo convirtiéndose en la primera ciudad del mundo que promueve y desarrolla un innovador concepto de Parque Olímpico experiencial abierto a todo el mundo de manera estable y permanente.
Justo 25 años después, un importante grupo de entidades públicas y privadas, con vocación emprendedora, han empezado a promover una innovadora iniciativa local, pionera y premiada a nivel mundial, orientada a abrir, dinamizar y reposicionar la Anella Olímpica de Barcelona a partir de su consideración y posicionamiento como el primer Parque Olímpico del mundo dedicado a la experimentación y la innovación deportiva.

Durante los últimos dos años, la iniciativa local denominada OPEN CAMP ha conseguido las adscripciones y prescripciones de numerosos colectivos y entidades sociales, deportivas y académicas de ámbito local y nacional, así como de las empresas y corporaciones más importantes del mundo que han considerado el proyecto OPEN CAMP como una acertada iniciativa original, lógica e imprescindible para promover la necesaria sostenibilidad y valorización del legado infraestructural que permanece, normalmente cerrado y desaprovechado, en las ciudades olímpicas.

Así mismo, los diferentes niveles de Instituciones y administraciones públicas responsables (Comisionado de Innovación e Investigación de la Unión Europea, Ministerio de Industria del Gobierno de España y Generalitat de Cataluña) han reconocido, explícitamente, la idoneidad y potencialidad de esta innovadora iniciativa, nacida en Barcelona, otorgando la nanciación pública necesaria para complementar la nanciación privada que ha permitido localizar y poner en marcha en la ciudad de Barcelona el primer parque del mundo dedicado al universo del deporte.

En los últimos dos años, la iniciativa emprendedora OPEN CAMP ha conseguido invertir en Barcelona más de 14,2 Millones de euros que han comportado la creación de 252 puestos de trabajo durante todo este periodo, especialmente orientados a jóvenes en paro, además de la contratación de numerosos servicios a pequeñas empresas locales y centros tecnológicos nacionales que, en tiempo y forma, han proyectado y desarrollado un innovador concepto de ocio y entretenimiento deportivo, inédito en el mundo, basado en la tecni cación de la experiencia deportiva.

En este sentido, cabe destacar que la iniciativa OPEN CAMP ha cumplido el compromiso inicial de invertir más de 7,8 Millones de euros en la mejora y tecni cación de los diferentes equipamientos e instalaciones públicas de la Anella Olímpica de Barcelona, especialmente en el Estadi Olímpic Lluís Companys y en el Museu Olímpic, con el objetivo conseguido de haber contribuido a modernizar, tecni car y valorizar el patrimonio olímpico municipal. Así mismo, cabe señalar que este encomiable esfuerzo inversor no ha dispuesto nunca de ningún tipo de corresponsabilización nanciera ni ayuda pública por parte del Ajuntament de Barcelona.

Con sólo un año de funcionamiento, el parque del deporte OPEN CAMP, ha demostrado tanto su viabilidad funcional como su compatibilidad operativa con otros usos ya existentes además de una formidable adecuación e integración en el entorno de la montaña de Montjuïc sin que se haya producido ningún tipo de disfunción o queja por parte de los agentes sociales y territoriales.

Por el contrario, la interrelación y creación de sinergias continuas entre este innovador parque del deporte y el tejido asociativo y deportivo de Barcelona está siendo una pauta de funcionamiento constante consiguiendo que, sólo en los primeros 215 días de parque abierto, hayan disfrutado ya del parque un total de 433 asociaciones, colegios i casales con un total de 89.600 visitas escolares y más de 196.500 entradas de residentes y visitantes.

Aunque el número de visitantes aumenta de manera progresiva hasta los 995.315 de estos primeros meses, el nuevo parque de atracciones deportivas de Montjuïc continua siendo poco conocido por el público en general. Esta nueva oferta de ocio universal dirigida a todas las edades y condiciones, basada en la experiencialidad, la autenticidad y la emotividad derivada de la pasión por el deporte está siendo muy bien acogida y valorada por todos aquellos que han podido disfrutar de esta nueva propuesta de descubrimiento olímpico y entretenimiento del siglo XXI.

A partir de la experiencia iniciada en la ciudad de Barcelona, la reconversión de las actuales Anillas Olímpicas en innovadores y tecni cados Parques Olímpicos, abiertos de manera permanente, se convertirá, inexorablemente, en una imprescindible buena práctica urbana que, estamos seguros, se replicará y desarrollará los próximos años a nivel mundial como fórmula lógica, sostenible y estable de optimizar y dar contenido innovador al continente patrimonial de todas las ciudades que han sido olímpicas.

En este sentido, estamos convencidos que el Ajuntament de Barcelona tendrá la visión estratégica necesaria para aprovechar esta oportunidad nacida en Barcelona a partir del impulso y la potenciación de esta iniciativa local priorizando, promocionando y llevando a la agenda pública este transformador proyecto de ciudad, fundamentado en la rehabilitación y reposicionamiento de la Anella Olímpica como un innovador Parque Olímpico experiencial abierto a todo el mundo contribuyendo de esta manera a promover un exitoso espacio público urbano y comunitario orientado al universo del deporte y el olimpismo.

En tan sólo un año, el parque del deporte OPEN CAMP ha demostrado la potencialidad de esta embrionaria e innovadora iniciativa local, sin precedentes a nivel mundial, que requiere y solicita, para su consolidación y continuidad en la ciudad de Barcelona, la consideración institucional y, como consecuencia, la participación activa y decidida del Ajuntament de Barcelona.

En este sentido, con este mani esto de apoyo, se solicita formalmente la declaración, por parte del pleno del Ajuntament de Barcelona, del interés general y comunitario de esta innovadora iniciativa local orientada a impulsar y desarrollar en la ciudad de Barcelona el primer Parque Olímpico del mundo abierto a todo el mundo.

En consecuencia, los firmantes de este manifiesto queremos i confiamos en un Ajuntament de Barcelona que se comprometa a ejercer el liderazgo público que se requiere por el éxito definitivo de esta iniciativa local reconsiderando, en este sentido, el actual marco de relaciones existente entre los diferentes entes de promoción y gestión municipal y los diferentes agentes promotores de esta innovadora propuesta con el objetivo de promover tanto la viabilidad y desarrollo de este proyecto de ciudad como el impulso y la potenciación, a nivel local, nacional e internacional, del primer Parque Olímpico del mundo localizado en Barcelona.

About the Author

By opencampv2 / Administrator on Jul 07, 2017

TEMPORALMENT EL PARC DE L'ESPORT OPEN CAMP, TANCA LES SEVES PORTES AL PÚBLIC GENERAL

Per a consultes sobre el calendari o horaris del parc, contacteu-nos a: info@opencamp.info o al telèfon 933270600.

Si sou més de 25 amics podeu reservar l’OPEN MATCH, un partit de futbol únic a l’Estadi Olímpic! I si sou un grup de més de 50 persones podreu viure l’experiència OPEN OLYMPIC. Feu la vostra reserva a: events@opencamp.info


TEMPORALMENTE EL PARQUE TEMÁTICO DEL DEPORTE OPEN CAMP, CIERRA SUS PUERTAS AL PÚBLICO GENERAL

Para consultas sobre calendario o horarios del parque podéis contactarnos a info@opencamp.info o al teléfono 933270600.

¡Si sois más de 25 amigos podéis reservar el OPEN MATCH, un partido de futbol único en el Estadio Olímpico! Y si sois más de 50 personas podéis vivir la experiencia OPEN OLYMPIC. Podéis hacer vuestra reserva a: events@opencamp.info