NORMATIVA DEL PARC

El Parc de l’esport OPEN CAMP es troba ubicat a l’Anella Olímpica de Montjuïc i comprèn les instal·lacions de l’Estadi Olímpic, l’Estadi del Pau Negre, el Camp Municipal Pérez de Rozas, la Torre Telefònica i el Museu Olímpic (en endavant Parc), instal·lacions de les que es podrà gaudir d’acord amb les presents normes, que es troben disponibles a les taquilles del Parc i al Lloc Web www.opencamp.com

OPEN CAMP es reserva la facultat de modificar aquestes normes quan ho cregui necessari i sense que calgui previ avís.

Les entrades i passis de temporada es poden adquirir tant a les taquilles del Parc com a través d’Internet i als punts de venda autoritzats. Per més informació sobre els tipus d’entrada, preu, requeriments, lloc per comprar-les, etc. consulteu el Lloc Web, les taquilles del Parc o posi’s en contacte amb el nostre Servei d’Atenció al Client al Lloc Web www.opencamp.com o a través del telèfon 902 07 07 53.

Les entrades són vàlides per gaudir del Parc durant el període indicat en les mateixes.

Els preus de venda al públic són els que es troben vigents en el moment de la compra. OPEN CAMP es reserva la facultat de modificar els preus en circumstàncies excepcionals.

No està permesa la revenda d’entrades i de passis de temporada.

Les entrades i passis de temporada no són en cap cas reemborsables.

Només s’acceptaran cupons de descompte i promocions oficials.

Les entrades i passis de temporada donen dret a accedir i gaudir del Parc dins del calendari i horari d’apertura i tancament del mateix. Per accedir al mateix el visitant tenidor d’una entrada haurà de dirigir-se a les taquilles del Parc on es facilitarà una polsera que li donarà accés a les diverses instal·lacions del Parc.

No obstant l’anterior, OPEN CAMP podrà posar a la venda al públic entrades per a gaudir únicament d’una o algunes instal·lacions del Parc. A les taquilles del Parc podrà trobar informació al respecte.

Les polseres són intransferibles i hauran de ser sempre mostrades en els controls d’accés a les diferents instal·lacions que conformen el Parc, així com quan el personal d’OPEN CAMP ho requereixi.

OPEN CAMP no es fa responsable en cap cas de furt, pèrdua o ruptura de les polseres. Però, en el cas de que se li trenqués la polsera durant el gaudiment d’una experiència esportiva o dins de qualsevol de les instal·lacions del Parc, adreceu-vos immediatament al personal d’OPEN CAMP, que durà a terme les gestions oportunes.

Els passis de temporada són personals i intransferibles, pel que per motius operatius i de seguretat, OPEN CAMP es reserva la facultat de comprovar la identitat del visitant en qualsevol moment.

Per causes d’operativa i seguretat, OPEN CAMP es reserva el dret d’inspeccionar les pertinences dels visitants en el punts d’accés de cada una de les instal·lacions que conformen el Parc amb l’objectiu de controlar i restringir l’entrada d’objectes i substàncies que poguessin produir danys o posar en risc a la resta de visitants.

No està permesa l’entrada de menjar i beguda al Parc.

OPEN CAMP es reserva el dret d’admissió a les seves instal·lacions, així com la facultat d’expulsió i retirada d’entrades, en el següents supòsits:

  • Incomplir les normes de funcionament del Parc
  • Ús inadequat de les entrades i polseres d’accés al Parc, cupons promocionals o passis de temporada
  • Mantenir comportaments que incomodin o afectin els altres visitants
  • Alteració de l’ordre
  • Ocasionar qualsevol tipus de desperfecte, detriment o deteriorament a les instal·lacions del Parc
  • Incomplir la normativa de BSM d’accés a l’Estadi Olímpic

L’horari d’apertura i tancament del Parc pot consultar-se al Lloc Web www.opencamp.com, a les taquilles del Parc o al Servei d’Atenció al Client. No obstant això, alguna de les instal·lacions que conformen el Parc poden tenir un horari diferent, pel que recomanem consultar els horaris a les taquilles del Parc el mateix dia de la visita.

Per motius operatius, de funcionament, tècnics, climatològics o de seguretat, OPEN CAMP es reserva la facultat de modificar l’horari del Parc quan cregui oportú sense necessitat d’avís previ.

Així mateix, OPEN CAMP es reserva la facultat de tancar de forma total o parcial les instal·lacions del Parc per causes climatològiques, operatives, tècniques, de seguretat, i en cas de causes excepcionals comunicades pels diferents titulars de les dites instal·lacions, el que es comunicarà oportunament a les taquilles del Parc.

Si durant la visita al Parc pels motius anteriorment indicats fos precís tancar el Parc o alguna de les seves instal·lacions, el visitant no tindrà dret a la devolució del preu de l’entrada.

Els menors d’11 anys hauran d’estar acompanyats del seu progenitor o tutor legal durant la seva visita al Parc. Qualsevol dany que pogués ocasionar un menor d’edat serà responsabilitat del seu progenitor o tutor legal.

A les instal·lacions del Parc s’accepten pagaments mitjançant targeta de crèdit o dèbit, sent obligatori mostra la documentació oficial que acrediti la personalitat del seu portador. No s’acceptaran pagaments amb bitllets de 200 € i/o 500 €.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés dins del Parc a aquelles persones amb mobilitat reduïda, el visitant pot adreçar-se al Servei d’Atenció al Client del Parc on rebran informació sobre els serveis adaptats i altres serveis disponibles.

No es permet l’entrada d’animals al Parc amb excepció dels gossos d’assistència.

Segons la normativa vigent, no es permet fumar en el Parc.

Per motius de seguretat i funcionalitat, els visitants hauran de portar calçat tancat, ja que a algunes experiències esportives no permeten l’ús de calçat obert, com per exemple, sandàlies obertes.

Per motius d’higiene, no està permès en cap cas portar el tors al descobert, deambular descalç i/o portar banyador o biquini.

No està permès dins de les instal·lacions del Parc l’ús de mitjans de transport recreatius personals tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, bicicletes, patins o patinets.

Així mateix, no està permès el consum de drogues, estupefaents, o substàncies psicotròpiques.

Les experiències esportives estan subjectes a les seves pròpies normes d’utilització que es troben exposades a l’accés a cadascuna d’elles. Addicionalment, aquestes normes podran ser complementades pel personal d’OPEN CAMP.

Els visitants hauran de respectar les línies d’espera i les limitacions indicades per la utilització de les experiències, que poden ser degudes a motius tals com, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, alçada, condició física o salut, pel que el visitant haurà de ser responsable i observar les esmentades normes i limitacions.

No es permet l’entrada a les experiències esportives amb objectes personals que es poguessin perdre, resultar danyats o suposar un risc pels visitants, pel que s’hauran de deixar a un acompanyant o, en el seu cas, a l’espai habilitat a tal efecte.

OPEN CAMP no es fa responsable dels furts, robatoris o pèrdues d’objectes personals que puguin produir-se a les seves instal·lacions, per la qual cosa es recomana que el visitant vigili les seves pertinences durant la visita.

La inobservança de les normes d’utilització de les experiències no comportarà en cap cas responsabilitat per part d’OPEN CAMP.

El visitant només pot captar imatges i sons en les instal·lacions amb fins d’ús personal, únicament es permetrà l’ús comercial si hi ha autorització expressa per part d’OPEN CAMP.

La venda i/o distribució de qualsevol producte i/o qualsevol prestació de serveis dins del Parc no estan permesos llevat que hi hagi autorització expressa d’OPEN CAMP.

OPEN CAMP disposa d’un sistema de megafonia amb funcions exclusives d’operativa de les instal·lacions, pel que no acceptarà cap petició d’ús particular per part dels visitants.

OPEN CAMP disposa d’un dispositiu de primers auxilis.

Preguem als visitants que en el cas que detectin qualsevol incidència, situació d’emergència o perill, ho comuniquin al personal d’OPEN CAMP. En el cas que es requerís el desallotjament total o parcial del Parc, si us plau, mantinguin la calma i respectin les normes d’evacuació i les indicacions del personal d’OPEN CAMP.

TEMPORALMENT EL PARC DE L'ESPORT OPEN CAMP, TANCA LES SEVES PORTES AL PÚBLIC GENERAL

Per a consultes sobre el calendari o horaris del parc, contacteu-nos a: info@opencamp.info o al telèfon 933270600.

Si sou més de 25 amics podeu reservar l’OPEN MATCH, un partit de futbol únic a l’Estadi Olímpic! I si sou un grup de més de 50 persones podreu viure l’experiència OPEN OLYMPIC. Feu la vostra reserva a: events@opencamp.info


TEMPORALMENTE EL PARQUE TEMÁTICO DEL DEPORTE OPEN CAMP, CIERRA SUS PUERTAS AL PÚBLICO GENERAL

Para consultas sobre calendario o horarios del parque podéis contactarnos a info@opencamp.info o al teléfono 933270600.

¡Si sois más de 25 amigos podéis reservar el OPEN MATCH, un partido de futbol único en el Estadio Olímpico! Y si sois más de 50 personas podéis vivir la experiencia OPEN OLYMPIC. Podéis hacer vuestra reserva a: events@opencamp.info