El parc de l’esport OPEN CAMP tanca temporalment amb l’objectiu de recercar el finançament necessari per tornar a obrir a la tardor

La innovadora experiència futbolística de l’OPEN MATCH continuarà
oberta a tots aquells grups i col•lectius que vulguin viure la sensació única de disputar un memorable partit de Champions a l’Estadi Olímpic de Barcelona

El dissabte 29 de juliol el parc de l’esport de Barcelona OPEN CAMP ha tancat temporalment les seves portes després dels seus primers 236 dies de funcionament a l’Anella Olímpica de Barcelona.

El 1er parc experiencial del món dedicat a l’univers de l’esport i l’olimpisme necessita més
inversió econòmica per poder-se publicitar més i donar-se a conèixer millor amb l’objectiu
d’arribar, no només als col•lectius escolars i les famílies de Barcelona que, ara per ara són els seus màxims usuaris, sinò també a un públic molt més ampli d’àmbit metropolità i nacional.

Tot i que, de manera progressiva, des de l’obertura d’aquest innovador parc de l’esport el
nombre de visitants diaris ha anat creixent, es requereix que aquests augmentin encara més amb l’objectiu de poder generar els ingressos suficients que permetin fer front tant als preus dels lloguers de les diferents instal•lacions olímpiques municipals que configuren aquest parc com a l’amortització dels més de 7,8 Milions d’euros d’inversió que la promotora del parc OPEN CAMP ha invertit per millorar, modernitzar i tecnificar les diferents instal•lacions olímpiques de titularitat municipal.

En aquest sentit, cal destacar la bona predisposició i sintonia que, en aquests darrers dies
ha mostrat l’Ajuntament de Barcelona per tal de flexibilitzar i adequar a la realitat derivada del primer any de funcionament, els requeriments i les exigències establertes inicialment sobre la base d’una previsió d’ingressos molt més gran de la que finalment ha estat.

En aquest sentit, l’objectiu compartit tant per l’Ajuntament de Barcelona com per la promotora OPEN CAMP és el de fer tot el possible per promoure la continuïtat i consolidació a Barcelona d’aquesta encertada iniciativa local pionera a nivell mundial.

Durant els propers dos mesos, la promotora OPEN CAMP es dedicarà també a recercar el
finançament públic i/o privat necessari per poder afrontar la inversió que s’escau per poder reobrir el parc de l’esport el més aviat possible. Aquesta nova injecció econòmica podria estructurar-se tant per la incorporació de nous inversors públics i/o privats interessats en la potenciació d’aquesta inèdita iniciativa d’entreteniment esportiu com per la captació de nou finançament en forma de préstecs.

En qualsevol cas, amb l’objectiu de salvaguardar els actuals 53 llocs de treballs directes i els 26 indirectes generats per aquesta jove start up local, la promotora del parc i la seva assemblea de treballadors han arribat a un acord per tal de suspendre temporalment les relacions laborals existents amb la intenció de reemprendre-les, de manera immediata, tan bon punt es determini un nou marc de relacions amb l’Ajuntament de Barcelona que faciliti la recerca del finançament i la reinversió necessària per poder tornar a obrir el parc de l’Anella Olímpica.

Fins aleshores, el parc de l’esport de Barcelona romandrà tancat al públic general, tot i que
pel que fa referència a l’important nombre de reserves i peticions de grups, col•lectius i
entitats il•lusionades i interessades en poder gaudir d’alguna de les innovadores experiències olímpiques del parc es mantindrà, a prèvia demanda, l’experiència anomenada OPEN OLYMPIC orientada per a grups estructurats de més de 50 participants així com la divertida experiència anomenada OPEN MATCH, orientada per a grups estructurats de més de 25 jugadors que, amb independència de la seva edat i de la seva condició física, vulguin sentir-se per un dia com a veritables estrelles de l’esport.

About the Author

By opencampv2 / Administrator on Ago 01, 2017

El parque del deporte OPEN CAMP cierra temporalmente con el objetivo de buscar la financiación necesaria para volver a abrir en otoño

La innovadora experiencia futbolística de OPEN MATCH continuará
abierta a todos aquellos grupos y colectivos que quieran vivir la sensación única de disputar un memorable partido de Champions en el Estadio Olímpico de Barcelona

El sábado 29 de Julio el parque del deporte de Barcelona OPEN CAMP ha cerrado
temporalmente sus puertas despues de los primeros 236 días de funcionamiento en l’Anella
Olímpica de Barcelona.

El 1r parque experiencial del mundo dedicado al universo del deporte y el olimpismo
necesita más inversión económica para poderse publicitar más i darse a conocer mejor
con el objetivo de llegar, no solo a los colectivos escolares y las familias de Barcelona
que, ahora son sus máximos usuarios, sino que también a un público mucho más amplio de
ámbito metropolitano y nacional.

Aun así, de manera progresiva, desde su apertura, este innovador parque del deporte a
incrementado el número de visitantes diarios, pero se requiere que este aumente aún más,
con el objetivo de poder generar los ingresos suficientes que permitan hacer frente tanto a los precios de los alquileres de las diferentes instalaciones olímpicas municipales que configuren este parque como a la amortización de los más de 7,8 Millones de euros de inversión que la promotora del parque OPEN CAMP ha invertido para mejorar, modernizar i tecnificar las diferentes instalaciones olímpicas de titularidad municipal.

En este sentido, hay que destacar la buena predisposición y sintonía que en estos últimos días ha mostrado el Ayuntamiento de Barcelona para facilitar y adecuar a la realidad derivada del primer año de funcionamiento, los requerimientos y las exigencias establecidas inicialmente sobre la base de una previsión de ingresos mucho más grande de la que finalmente a sido.

En este sentido, el objetivo compartido tanto por el ayuntamiento de Barcelona como por
la promotora OPEN CAMP es el de hacer todo lo posible para promover la continiuidad y
consolidación en Barcelona de esta acertada iniciativa local pionera a nivel mundial.

Durante los próximos dos meses, la promotora OPEN CAMP se dedicará también a buscar
la financiación pública y/o privada necesaria para poder afrontar la inversión necesaria
para poder reabrir el parque del deporte lo antes posible. Esta nueva inyección económica
podría estructurarse tanto por la incorporación de nuevos inversores públicos y/o privados
interesadosen la potenciación de esta inédita iniciativa de entretenimiento deportivo como
para la captación de nueva financiación en forma de créditos.

En cualquiera de los casos, con el objetivo de salvaguardar los actuales 53 sitios de trabajo
directos y los 26 indirectos generados por esta joven start up local, la promotora del parque
y su asamblea de trabajadores han llegado a un acuerdo para suspender temporalmente las relaciones laborales existentes con la intención de reemprenderlas, de manera inmediata, en el momento en el que se determine un nuevo marco de relaciones con el Ayuntamiento de Barcelona que facilite la búsqueda de financiación y la reinversión necesaria para poder volver a abrir el parque de l’Anella Olímpica.

Hasta entonces el parque del deporte de Barcelona permanecerá cerrado al público
general, aunque en lo que hace referencia al importante número de reservas y peticiones
de grupos, colectivos y entidades ilusionadas e interesadas en poder disfrutar de alguna
de las innovadoras experiencias olímpicas del parque se mantendrá, a previa demanda, la
experiencia denominada OPEN OLYMPIC orientada para grupos estructurados de más de 50 participantes así como la divertida experiencia llamada OPEN MATCH, orientada a gruposestructurados de más de 25 jugadores que, con independencia de su edad y de su condición física, quieran sentirse por un día como verdaderas estrellas del deporte.

About the Author

By opencampv2 / Administrator on Jul 31, 2017

TEMPORALMENT EL PARC DE L'ESPORT OPEN CAMP, TANCA LES SEVES PORTES AL PÚBLIC GENERAL

Per a consultes sobre el calendari o horaris del parc, contacteu-nos a: info@opencamp.info o al telèfon 933270600.

Si sou més de 25 amics podeu reservar l’OPEN MATCH, un partit de futbol únic a l’Estadi Olímpic! I si sou un grup de més de 50 persones podreu viure l’experiència OPEN OLYMPIC. Feu la vostra reserva a: events@opencamp.info


TEMPORALMENTE EL PARQUE TEMÁTICO DEL DEPORTE OPEN CAMP, CIERRA SUS PUERTAS AL PÚBLICO GENERAL

Para consultas sobre calendario o horarios del parque podéis contactarnos a info@opencamp.info o al teléfono 933270600.

¡Si sois más de 25 amigos podéis reservar el OPEN MATCH, un partido de futbol único en el Estadio Olímpico! Y si sois más de 50 personas podéis vivir la experiencia OPEN OLYMPIC. Podéis hacer vuestra reserva a: events@opencamp.info